مهندسی معکوس، طراحی و ساخت الکتروپمپ زامپ (ZAMP) با هد 820 متر


الکتروپمپ زامپ zamep pump
الکتروپمپ زامپ zamep pump

مهندسی معکوس، طراحی و ساخت الکتروپمپ زامپ (ZAMEP) به سفارش صنایع مس 

برای اولین بار در ایران الکتروپمپ زامپ با دبی جریان 420 متر مکعب در ساعت وو هد 880 متر به سفارش صنایع مس 


  • Array